سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره بندری – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات خوزستان
افشین تکدستان – مرکز تحقیقات فناوری زیست محیطی دانشگاه جندی شاپور اهواز
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشگاه جندی شاپور اهواز
مهدی احمدی مقدم –

چکیده:

درحال حاضر دفن بهداشتی مواد زائد به عنوان یک روش دفع درکشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرارگرفته است و لیکن به دلیل مدیریت ضعیف دفن نشت شیرابه محلهای دفن نگرانیهای بهداشتی و زیست محیطی فراوانی ایجاد کرده است. این تحقیق به دلیل استفاده از روش دفن بهداشتی و همچنین بالا بودن سطح ابهای زیرزمینی در شهر اهواز و امکان آلودگی محیط و آبهای زیرزمینی صورت گرفته است دراین تحقیق یک راکتور بافدار بیهوازی ۵ محفظه ای با حجم مفید ۱۳/۵ لیتر مورد استفاده قرارگرفته است. تغذیه پایلوت درزمان های ماند هیدرولیکی ۲و۴و۶ روز و بارهای آلی ۷/۷۵۵۳۲۱/۲kg COD/m3day صورت گرفت که راندمان های حذف cod درزمان ماند هیدرولیکی دو روز و بارهای فوق به ترتیب ۸۹/۴۷ ‘ ۹۲/۴۶ %۹۳/۹۷ % ۹۰/۶۳ % ۸۰/۲۸ درزمان ماند هیدرولیکی ۴ روز به ترتیب ۹۱/۹۶ و ۹۱/۷۳ و ۹۰/۹۹ و ۹۳/۶۱ و ۹۵/۶۶ درزمان ماند هیدرولیکی ۶ روز به ترتیب ۸۰/۴۳۸۱/۲۷۸۰/۶۹۷۴/۷۳۷۲/۸۵ درصد بود.