سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی شیرافروس – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمد منشوری – استادیار گروه مهندسی آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

استفادها ز توانایی سامانه های طبیعی در محیط زیست جهت حل مشکلات بشر همواره مورد توجه بودها ست سامانه نیزارهای مصنوعی سامانه هایی هستند که با استفاده از گیاهان آبزی و بستر مناسب می توانند آلاینده های مختلف در فاضلابهای مختلف را به طور موثری پالایش کنند دراین تحقیق از دو گونه گیاهی Phragmites australis و Typha latifolia جهت کشت در دو سامانه در شرایط آب و هوایی گرم و خشک دزفول استفاده و راندمان حذف BOD درچهار زمان ماند متفاوت ۰/۷۵ ، ۱/۵ و ۳/۵ و ۷ روزه در سه تکرار این دو سامانه با نمونه شاهد سامانه بدون گیاه مورد مقایسه قرارگرفت نتایجمقایسه میانگین تاثیر نوع سامانه زمان ماند فاضلاب و اثر متقابل این دو عامل برحذف BOD نشان داد که تاثیر نوع سامانه و زمان ماند فاضلاب بر راندمان حذف BOD در سطح ۱ درصد معنی دار مشاهده شد.