سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسن احرامپوش – اعضا هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خ
اصغر ابراهیمی –
محسن سعدانی –
سارا نصیری – فارغ التحصیل کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

امروزه استفاده از روشهای طبیعی تصفیه فاضلاب به علت مزایای زیادی مثل هزینه کم عدم نیاز به نیروی بهره بردار ماهر و امکان رسیدن به استانداردها مورد توجه زیادی قرارگرفته است یکی ازاین روشها استفاده از وتلندهای طبیعی و مصنوعی می باشد وتلندهای مصنوعی به دلیل قابلیت کنترل و مزایای زیادی که نسبت به انواع طبیعی دارند بیشتر مورد توجه می باشد شرایط آب و هوایی ترکیب فاضلاب و عوامل مختلف دیگر روی راندمان وتلندها تاثیر گذار می باشد هدف از این مطالعه بررسی راندمان استفاده از گیاه نخل مرداب دروتلند مصنوعی جهت حذف پارامترهای شیمیایی فاضلاب شهر یزد می باشد. وتلند مورد استفاده دراین مطالعه از نوع مصنوعی و زیرسطحی حاوی گیاه نخل مرداب بود نمونه های فاضلاب از خروجی سپتیک تانک گرفته شده و به راکتورهای اضافه می گردید فرایند اضافه کردن فاضلاب به رکتورها به تعداد دو بار در ازذرماه و چهار بار در دی ماه صورت گرفت به هر راکتور هشت لیتر فاضلاب اضافه شد و پسا ز گذشتزمان ماند ۴ روز پارامترهای COD ، نیتراتNO-3 -Nآمونیاک NH4+ -NفسفرPO4-3-P فاضلاب ورودی و خروجی اندازه گیری می شد متوسط حذف COD توسط گیاه نخل مرداب برابر با ۸۳/۲۱ درصد بوده که نسبت به بقیه پارامترها بیشترین مقدار بوده است کمترین درصد حذف توسط گیاه نخل مرداب حذف فسفر PO4-3-P به میزان ۹/۷۵درصد می باشد درصد حذف نیترات NO-3-N و آمونیاک NH4+-N نیز به ترتیب ۸۱/۴و۴۷/۲۸ بود