سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی حسنی – معاون تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه امام خمینی ره
فرزان امانی – دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
حمیدرضا ابراهیمی –

چکیده:

سورفاکتانت ها یا عوامل فعال سطحی درواقع مواد شیمیایی آلی هستند که با تجمع درسطح مشترک گاز – مایع یا جامد – مایع خصوصیات آب را تغییر میدهند و با کاهش کشش سطحی آب عمل پاک کنندگی را تسریع می کنند سورفاکتانت ها درواقع اصلی ترین و مهمترین مواد شیمیایی دردترجنت ها هستند که تقریبا ۵-۳۰درصد وزندترجنت ها را تشکیل میدهند با تخلیه مستقیم فاضلاب اخم یا پسابهای تصفیه شده دترجنت ها به محیط وارد می شوند و با ایجاد آلودگی درمنابع آب کیفیت آنها را کاهش میدهند و هزینه ها را با لا می برندمطالعه حاضر با توجه به حدمجاز تخلیه دترجنت ها براساس استانداردهای تخلیه پساب برای آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و همچنین مورد استفاده درکشاورزی کنترل کارایی تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه بین المللی امام خمینی ره انجام شد دراین مطالعه تجربی نمونه برداری ازفاضلاب خام و همچنین پساب تصفیه خانه فاضلاب فرودگان بین الملللی امام خمینی ره درشش هفته و هرهفته شش نمونه انجام شد مقدار سورفاکتانت های آنیونی با روش MBAS (Methylene Blue Active Substances مشخص و با استانداردهای مقایسه گردید.