سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی باقریان کلات – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسن انگشتری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
شجاعت زارع – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

طرحهای آبخیزداری در کشور عمدتاً با هدف کنترل فرسایش خاک و کا هش رواناب انجام شده و برای اجرای این طرحها مبالغ قابل توجهی هزینه می شود . از آنجا که هریک از این طرحها شامل زیرپروژه های متعددی است لذا می توان بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی زیرپروژه ها ی انجام شده، درخصوص اجرای طرحهای آبخیزداری جدید تجدید نظر نمود و با برنامه ریزی بهینه راندمان اقتصادی طرحهای آبخیزداری را افزایش داد . در این تحقیق زیرپروژه کاشت درختان مثمر که بخشی از پروژه بیولوژیکی اجرا شده در حوزه می باشد، بررسی شده و راندمان اقتصادی آن مورد ارزیابی قرار گرفت . با درنظر گرفتن عمر مفید ۱۰ سال برای پروژه، در نرخ تنزیل صفر، درآمد خالص این زیرپروژه -۱۲۲۲۹۳۳۴۰ ریال محاسبه گردید . این مبلغ با احتساب نرخ تنزیل ۱۰ درصد -۹۷۳۵۰۲۵۶۰ ریال محاسبه شد . نسبت منفعت به هزینه پروژه با نرخ تنزیل صفر و ۱۰ درصد به ترتیب برابر با ۰/۴۶ و ۰/۲۳ می باشد . با انجام این بررسی مشخص گردید از آنجا که هزینه های زیرپروژه کاشت درختان مثمر از درآمدهای آن بسیار بیشتر است لذا اجرای این زیرپروژه عملاً غیر اقتصادی بوده و مهمترین هدف از اجرای آن را که ایجاد درآمد و اشتغال می باشد را تامین نمی کند