سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهین اسدی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی(مدرس پیام نور)
سیف الله رحمانی – دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی )مدرس پیام نور(

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه توانمند سازی دبیران با ظرفیت یادگیری سازمانی مدارس ناحیه یک شهر سنندج صورت گرفته است.جامعه آماری کلیه دبیران مرد و زن ناحیه یک سنندج در سال ۸۸-۸۹ بوده که از بین آنها ۲۰۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .روش تحقیق ، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. روش گرد آوری اطلاعات پرسشنامه های توانمند سازی دبیران (شامل خره مقیاس های سیاست مدرسه ، زندگی کاری معلمان ، تجربیات دانش آموزان و کنترل کلاسی ) و ظرفیت یادگیری سازمانی مدرسه ( شامل خرده مقیاس های ساختار ، رهبری ، تعهد مشارکتی و فعالیت گروهی ، دانش و مهارت ، بازخورد و پاسخگویی) می باشد که ساختار و رهبری با هم و تعهد مشارکتی و فعالیت گروهی ، دانش و مهارت و بازخورد و پاسخگوئی با هم به عنوان یادگیری سازمانی دبیران مطرح می شود. نتایج نشان می دهد بین توانمند سازی دبیران با طرفیت یادگیری سازمانی مدرسه رابطه معنا داری وجو دارد و از میان خرده مقیاس های فوق شدت رابطه زندگی کاری معلمان با رهری و ساختار مدرسه و همچنین سیاست مدرسه با یادگیری سازمانی دبیران زیاد مثبت می باشد.نتایج نشان می دهد خرده مقیاسهای زندکی کاری معلمان ، سیاست مدرسه و تجارب دانش آموزان ، در پیش بینی رهبری و ساختار مدرسه و خرده مقیاس های سیاست مدرسه ، زندگی کاری معلمان و کنترل کلاس در پیش بینی یادگیری سازمانی دبیران معنادار هستند.