سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم علمداری – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
حسین علمداری – کارشناس ارشد جامعه شناسی
رقیه امیری – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

این پژوهش با هدف مطالعه رابطه بین یادگیری و سرمایه انسانی با کارآفرینی سازمانی شهرداری های شهر شیراز صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه، سرمایه انسانی، یادگیری سازمانی و کارآفرینی که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر ۷۸٫ و ۷۱٫ و ۷۸۹٫ تائید شده، گردآوری شده است. در مرحله بعد شاخصهای یادگیری، سرمایه انسانی و کارآفرینی سازمانی در قالب پرسشنامه بین ۱۱۶ نفر از مدیران توزیع گردیده و سپس تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از نرم افزار های خاص انجام گرفت و آزمونهای آماری نظیر ضریب همبستگی، مقایسه میانگین و رگرسیون بهره گرفته شد. نتیجه تحلیل میانگین نشان می دهد که بین یادگیری سازمانی و سرمایه انسانی با کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج دیگر آزمون نشان داد که شاخص توسعه شایستگی کارکنان بیشترین تاثیر را بر روی کارآفرینی سازمانی دارا می باشند.