سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جام علیزاده شوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
مجید کرباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین صفات شخصیتی و تمایل به ایجاد کسب و کار کارآفرینانه بااستفاده از مدل پنج عاملی شخصیت (Big Five) می باشد. روش تحقیق : روش تحقیق این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تشکیل م یدهند. نمونه آماری این پژوهش ۲۵۰ نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای بررسی ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه ۴۴ سوالی مدل پنج شخصیت و برای تعیین میزان تمایل به کارآفرینی، از پرسشنامه ۲۵ سوالی آمادگی کارآفرینی استفاده شد. نتایج یافته ها: نتایج نشان داد که بین ابعاد برونگرایی، وجدان گرایی و گشودگی در برابر تجربه با تمایل به کارآفرینی رابطه مثبت و بین ابعاد روان رنجوری و سازگاری با تمایل به کارآفرینی رابطه منفی وجود دارد.