سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرشاد فتحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
فخراله سپهری – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی آبیاری و زهکشی

چکیده:

در تحلیل فراوانی برای براورد پارامترها از روش های پارامتری نظیر گشتاورهای متداول حداکثر درستنمایی و گشتاورهای وزنی احتمال استفاده می شوند دراین مقاله از روش گشتاورهای خطی که حالت خاصی از روش گشتاورهای وزنی احتمال است برای تحلیل فروانی سری سالانه دبی TDS,EC رودخانه های سیمینه رود قمرود کارون که مشکل شوری دارند استفاده شده است دراین پژوهش ابتدا به بررسی رابطه بین TDS,ECدرایستگاههای بالادست و پایین دست پرداخته سپس سری سالانه دبی TDS,EC با استفاده از روش گشتاور خطی به سیزده تابع توزیع مختلف از جمله لجستیک گمبل ، لگ نرمال ۳ و … برازش یافته اند نتایج ح اصل از بررسی TDS,EC نشان میدهد که همبستگی سالانه بالایی بین دو پارامتر در تمام ایستگاهها وجود دارد همچنین نتایج حاصل از تحلیل فراوانی نشان میدهد کهتا بع توزیع احتمال گمبل بیشترین برازش را بر داده های ایستگاهها داشته و به دلیل همبستگی بالا و رفتار هیدرولوژیکی یکسان TDS,EC تقریبا درتمام ایستگاهها مقادیر این دو پارامتر کیفی بر تابع توزیع احتمال یکسان برازش یافته اند.