سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
فاطمه دیده ور – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی گرایش کارآفرینانه، یادگیری سازمانی و عملکرد نمایندگی های بیمه استان یزد در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ انجام شده است. بدین منظور گرایش کارآفرینانه با ابعاد نوآوری، پیش گامی، خودمختاری، رقابت تهاجمی مورد بررسی قرار می گیرد و عملکرد با دو بعد عملکرد مالی و غیر مالی و همچنین یادگیری سازمانی با ابعاد چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی، توسعه ی شایستگی های کارکنان مورد بررسی قرار می گیرند. در این تحقیق ابعاد متغییرهای مورد نظر در بین ۴۶ نمایندگی از بین ۹۰ نمایندگی مستقر در شهرستان یزد با روش توصیفی-همبستگی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رابطه ی معناداری بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد و همچنین بین گرایش کارآفرینانه و یادگیری سازمانی وجود دارد ولی بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت رابطه ای وجود ندارد.