سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صبورا حلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
قربان علی آقا احمدی – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
لیلا کیادلیری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

مقدمه: هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی رابطه هوش اجتماعی و مهارت های کارآفرینی در دانشجویان می باشد. بدین منظور ویژگی های هوش اجتماعی از قبیل پرداز اطلاعات اجتماعی، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی به عنوان مولفه های اصلی بر روی مهارت کارآفرینی مورد سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس بوده و نمونه های مورد نیاز بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد ۱۰۰ نفر انتخاب شده و شیوه تجزیه و تحلیل پژوهش بر اساس همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و رگرسیون ساده بعمل آمده است. نتیجه: نتایج به دست آمده از یافته های پژوهشی رابطه میان هوش اجتماعی و مهارتهای کارآفرینی را تایید کرده است. این نتیجه در مورد هر یک فرضیه های دیگر که بین مولفه های هوش اجتماعی مثل، پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی با مهارت های کارآفرینی نیز بدست آمد. بنابر نتایج حاصله افرادی که دارای توانمندی برقراری ارتباط اجتماعی و قدرت برقراری ارتباط در شبکه های روابط اجتماعی بودند، توانستند از مهارت کارآفرینی بیشتری بهره مند شوند.