سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

قربان علی آقااحمدی – استادیار گروه علوم تربیتی
صبورا حلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
لیلا کیادلیری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی رابطه هوش اجتماعی و مهارت های کار آفرینی در دانشجویان می باشد .بدین منظورویژگی های هوش اجتماعی از قبیل پردازش اطلاعات اجتماعی ، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی به عنوان مولفه های اصلی بر روی مهارت کار آفرینی مورد سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس بوده و نمونه های مورد نیاز براساس نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد ۰۱۱ نفر انتخاب شده و شیوه تجزیه و تحلیل پژوهش براساس همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و رگرسیون ساده بعمل آمده است. نتیجه: نتایج بدست آمده از یافته های پژوهشی رابطه ی میان هوش اجتماعی ومهارت های کار آفرینی راتایید کرد ه است. این نتیجه در مورد هر یک فرضیه های دیگر که بین مولفه های هوش اجتماعی مثل ، پردازش اطلاعات اجتماعی ، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی با مهارت های کار آفرینی نیز بدست آمد . بنا بر نتایج حاصله افرادی که دارای توانمندی برقراری ارتباط اجتماعی و قدرت برقراری ارتباط در شبکه های روابط اجتماعی بودند، توانستند ازمهارت کار آفرینی بیشتری بهره مند شوند