سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهراب دل انگیزان – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
رضوان رضاوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

این پژوهش درصدد شناسایی رابطه بین نرخ تورم با سود تقسمی هر سهم و نسبت سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا رابطه ی نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی با سود تقسیمی هر سهم و نسبت سود تقسیمی که توسط مدیران مالی شرکت ها ایتخذ می گردد. مورد بررسی قرار گرفته شد که تا کنون در داخل کشور مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. لذا موضوع از نظر مفهوم جزئی شده تحقیقی و نیز متغیر مورد استفاده نوآوری دارد. داده ها سالانه و تعداد شرکت های مورد مطالعه ۵۹ شرکت می باشد. این پژوهش از دو جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. از یک سو در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از سوی دیگر جامعه ی اقتصادی ایران. در این مطالعه از روش پانل دیتا هم جمعی استفاده شده. در برآورد مدل ها بر اساس رویکرد داده های ترکیبی اول جهت تعیین Panel بودن مدل ها از آزمون F لیمر و در مرحله بعد از آزمون هاسمن برای تعیین روش اثرات تصادفی استفاده گردید. نتایج این مطالعه حاکی از این است که بین تورم و سود تقسیمی هر سهم رابطه ای منفی و معنی دار و بین تورم و نسبت پرداخت سود سهام یک رابطه منفی و معنی دار حاکم است.