سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامران برقندان – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادنظری
ابوالقاسم برقندان – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
ابوالفضل برقندان – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

امروزه خصوصی سازی به عنوان یکی از راه های مورد توجه دولت ها برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی مطرح است باتوجه به نتایج مثبت خصوصی سازی براقتصاد کشورهای غربی و نی پیشنهادات بانک جهانی صندوق بین المللی پول درخصوص واگذاری مالکیت ها از بخش دولتی به بخش خصوصی کشور جمهوری اسلامی ایران برآن شد تا سیاست های خود را براین اساس پایه ریزی نماید مطالعات زیادی درخصوص رابطه ای بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی درعرصه بین المللی انجام شده است اما احساس می شود که این موضوع دربخش داخلی کمتر مورد توجه قرارگرفته اه ست نتایج متفاوتیدراین رابطه دربین کشورهای جهان توسط پژوهشگران مختلف بدست آمده است که دربعضی از آنها رابطه ای مثبت میان دو متغیر خصوصی سازی و رشد اقتصادی و دربعضی مناطق رابطه منفی برای آنها بدست آمده است این مطالعه از جهات مختلفی مثل بررسی متغیر رقابت پذیری و متغیر درآمدهای نفتی کشور به عنوان متغیری که رشد اقتصادی وابستگی شدیدی به آن دارد با مطالعات دیگر تفاوت های اساسی خواهد داشت دراین پژوهش تلاش شده است تا به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا محیط رقابتی به مراه خصوصی سازی می تواند موجب رشد اقتصادی درایران شود.؟ داده های مورد استفاده دراین مطالعه برای دوره زمانی ۱۳۶۸-۸۶ از بانک مرکزی ایران به دست آمد.