سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین معصوم بیگی – استادیار مرکز تحقیقات بهداشت نظامی و گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه
نرجس ملک محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث
فتح اله نجارزادگان – استاد دانشکده فقه و فلسفه دانشگاه پردیس قم

چکیده:

بشرامروز به آثار سوء تخریب بی رویه محیط زیست آلودگی آب وهوا و خاک و طبیعت به خوبی واقف شده و درصدد راه حل آن برآمده است با توجه به نقشی که محیط زیست سالم در حفظ و ارتقا سلامت جسمی روحی و روانی انسان دارد برخوردار از اخلاق زیست محیطی و رفتار صحیح دربهره بری از نعمت های الهی جز ضرورت های زندگی است تا ضمن استفاده مناسب از مواهب الهی جهت تامین نیازهای بتوان آن را برای نسلهای آینده نیز حفظ نمود مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است دراین مقاله توجه ودقت نظر در بررسی رابطه خدا و جهان هستی از دیدگاه قران ونقش آن دراخلاق زیست محیطی بحثی کاملا نو و ابتکاری است و در آن سعی شده با بررسی آیاتی از قران کریم به تدوین ومعرفی الگوهای قرآنی اخلاق زیست محیطی پرداخته شود. درنگاه قران کریم از جمله وظایف خلیفه خدا برروی زمین شناخت خالق هستی و درک رابطه آن با نظام آفرینش است شناخت اوصافی همچون خالق و مخلوط، رب و مربوب و مالک و مملوک و رازق و مرزوق می تواند اثرات قابل توجهی در رابطه با اخلاق زیست محیطی انسان که خود نیز مشمول همین اوصاف است داشتهباشد. اگر این معرفت رویکردی بهسوی ایمان به خدا داشتهباشد رکن پایدار و پشتوانه اهی قوی برای ایجاد و ارتقا اخلاق زیست محیطی است دراین مقاله بخشهایی از الگوهای اخلاق زیست محیطی برگرفته از قران ارایه میگردد.