سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی سلطانی نژاد –

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین گرایش به پذیرش فناوری اطلاعات و اثر بخشی سازمانی در سطح شعب بانک ملی شهرستان کرمان انجام شد . جامعه آماری این پژوهش کارمندان شعب بانک ملی شهرستان کرمان بودند . از این جامعه ۶۹۱ نفر با استفاده از فرمولکوکران انتخاب شدند و به پرسش های پرسشنامه ی پارسونز و پرسشنامه ی پذیرش فناوری اطلاعات پاسخ دادند . داده ها با استفاده ازروش های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند . نتایج نشان داد که با افزایش نمره سودمندی درک شده اثر بخشی سازمانی به شدت افزایش پیدا می کند وهمچنین با افزایش نمره ی سهولت درک شده میزان اثر بخشی سازمانی به شدت افزایش پیدا می کند و با افزایش نمره نگرش نسبت به کاربرد میزان اثر بخشی سازمانی به طور متوسط افزایش پیدا می کند و در آخر با افزایش نمره ی تمایل به استفاده میزان اثر بخشی سازمانی به طور ضعیف افزایش پیدا می کند