سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسیم حزین – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی و مدرس دانشگاه
اسماعیل صفری – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
علی مخمل – کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین راهبردهای فراشناخت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان رشته علوم انسانی شهرستان دزفول در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ می باشد.روش پژوهش از نوع همبستگی بوده است.با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ۲۷۰ دانش آموز دبیرستانی(۱۲۰ پسر و ۱۵۰ دختر) انتخاب شدند.ابزار پژوهش ، پرسشنامه حالت فراشناختی اونیل و عابدی (۱۹۹۶) می باشد.شاخص عملکرد تحصیلی در این پژوهش معل نیم سال اول دانش آموزان در نظر گرفته شد. داده های بدست آمده با استفاده از همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل تحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد : رابطه ی حالت فراشناختی و عملمرد تحصیلی در تمام نمونه و دانش آموزان دختر معنادار است ، دو مولفه آگاهی و برنامه ریزی در کل نمونه و دانش آموزان دختر ، مولفه راهبر شناختی در کل نمونه و دانش آموزان پسر معنادار است و مولفه بازبینی در کل نمونه معنادارست ولی در دو جنس معنادار نیست.بر اساس نتایج این پژوهش ، حالت فراشناختی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت دارد.