سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره مهدوی نیسیانی – کارشناس کودکان استثنایی دانشگاه فردوسی مشه
جواد حسینی – کارشناس ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزادتربت جام مسئول مکاتبات
علی بایگی – کارشناس ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزادتربت جام
عاطفه هاشمی – کارشناس کودکان استثنایی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نقش خانواده درتکوین و پرورش شخصیت فرزندان و سازگاری های آتی آنان قابل انکار نیست و کنشهای خانوادگی روابط بعدی فرزندان را تحت تاثیر قرارمیدهد لذا هدف پژوهش حاضربررسی رابطه احساس انسجام و عزت نفس باکارایی خانواده است روش پژوهش توصیفی و ازنوع همبستگی می باشد جامعه موردنظر کلیه دختران دبیرستانی شهرستان اردستان می باشد که ازمیان آنها تعداد ۳۸نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزارها شامل مقیاس کارایی خانواده پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت و پرسشنامه احساس انسجام فلسنبرگ می باشد یافته ها نشان داد بین کارایی خانواده و عزت نفس فرزندان رابطه ی معناداری وجود دارد نتایج پژوهش نشان داد عزت نفس و احساس انسجام فرزندان ازکارایی خانواده و کنشهای آن تاثیر می پذیرد و هرچه خانواده و روابط درونی آن سالم تر و مثبت تر باشد شخصیت فرزندان نیز به تبع سالم تر خواهد بود بنابراین بطور کلی میتوان گفت کارایی خانواده برعزتنفس و احساس انسجام فرزندان موثرمیباشند