سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده شلر پارسا – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
ارسلان رحمن نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور پیرانشهر

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین پاسخگویی با استرش شغلی و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه دولتی ارومیه می باشد جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مدارس متوسطه ارومیهدرسال تحصیلی ۸۹-۸۸ می باشد که از میان آنها تعداد ۲۵۹ نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند روش تحقیق توصیفی پیمایشی برای سنجش پایایی مولفه پاسخگویی ازپرسشنامه هاچوارتر ۲۰۰۳ و برای سنجش پایایی مولفه های رضایت شغلی و استرس شغلی اپرسشنامه استاندارد مقیمی که ضریب پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب پاسخگویی ۰۷۰ رضایت شغلی ۰/۹۰ واسترس شغلی ۰/۸۰ می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون آزمون تحلیل واریانس یک طرفه Anova رگرسیون چندگانه t مستقل و آزمون ناپارامتریک خی دو استفاده شده است.