سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد قاسمی ارگنه – حامد قاسمی ارگنه دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفها
عذرا اعتمادی – عذرا اعتمادی استادیار دانشگاه اصفهان گروه مشاوره دانشکده علوم تربیت
وحید رنگی – وحید رنگی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان
سمیره دهقان – سمیره دهقانی فیروز آبادی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفها

چکیده:

هدف: با توجه به تاثیر ویژگی های شخصیتی افراد بر روابط اجتماعی، روابط بین فردی، روابط زناشویی و غیره هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و میزان رضایت زناشویی بود. روش پژوهش: روش این پژوهش، زمینه یابی و همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه زوجین شهر اصفهان بوده و حجم نمونه ۱۰۰ نفر( ۵۰ زوج) بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارپژوهش شامل پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت و پرسشنامه ی رضایت زناشویی انریچ بود. نتیجه: تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که: بین ویژگی های با ثباتی و با وجدانی با رضایت زناشویی رابطه معنا داری وجود دارد. اما بین ویژگی های توافق پذیری، برونگرایی و انعطاف پذیری با رضایت زناشویی رابطه معنا داری وجود ندارد. باثباتی ویژگی است، که در این ویژگی فرد دیرتر ناراحت و عصبانی می شود و زود رنج وحساس نمی باشد وهمچنین باوجدانی ویژگی شخصیتی است، که در این ویژگی فرد روی قانون حساس است و حقوق دیگران را رعایت می کند و تحقیق حاضر نیز نشان می دهد که بین این ویژگی ها با رضایت زناشویی رابطه معنا داری وجود دارد.