سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید علی مرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
بهمن باینگانی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اصغر محمدی فاتح – مربی دانشگاه امام علی(ع)

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه ی بین هویت سازمانی،جامعه پذیری سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان در شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد است. به این منظور کلیه ی کارکنان شرکت متبوع به عنوان جامعه آماری لحاظ و طبق جدول مورگان ۱۳۲ نفرآنان مورد بررسی قرار گرفتند. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و بهلحاظ شیوه ی گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. مطالعه از نظر زمانی تک مقطعی و از نظر نوع ارتباط بین متغیرها، به شیوه ی تطبیقی انجام گرفته است. بر این اساس جهت سنجش هویت سازمانی از پرسش نامه استاندارد آشفورث و مائل) ۱۱۹۱ ( و تاثیر بینمتغییر ها از پرسشنامه استانداردبیگلیاردی و همکارانش) ۲۰۰۲ ( وبرای ارزیابی رفتار سیاسی کارکنان از پرسشنامه استاندارد دوبرین ۱۱۹۹ ( استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای اشاره شده به ترتیب۰/۹۰۹و۰/۹۰۴و۰/۷۸۱ محاسبه گردید. روایی پرسشنامه ها نیز از روش اعتبار محتوا و با نظر اساتید و برخی از صاحب نظران تأیید شد. با عنایت به اینکه مساله اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هویت سازمانی، جامعه پذیری سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان است؛ نتایج کلی حاصل از آزمون فرضیات اصلی و فرعی پژوهش نشان دهنده ی تأیید کلی روابط مورد فرض پژوهش است. به عبارت دیگر شواهدی که مبنی بر عدم تأیید فرضیه های پژوهش باشد وجود نداشت