سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی – استادیار دانشگاه پیام نور
مریم اسلام پناه – هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه
آزاد دارابی – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی مدرس دانشگاه سرپل ذهاب
حسین مرادی مخلص – کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی به روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را ۲۸۸۳۴ نفر ازدانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه در سال ۱۳۸۹ تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۳۸۰ نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات یکپرسشنامه ی استاندارد شده می باشد که روایی آن با اعمال نظر صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( ۸۹ %) تعیین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شده است. اینپژوهش دارای یک سوال کلی و پنج سوال جزیی می باشد که عبارتند از: سوال کلی: آیا بین میزان استفاده از اینترنتبا مشارکت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد؟ و سوالات جزیی: ۱-آیا بین میزان مهارت استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد؟ ۲-آیا بین مکان و میزان استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعیدانشجویان رابطه وجود دارد؟ ۳-آیا بین قابلیت و پتانسیل اینترنت به عنوان حوزه عمومی با مشارکت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد؟ ۴-آیا بین کیفیت و منابع اطلاعات اجتماعی با مشارکت اجتماعی دانشجوان رابطهوجود دارد؟ ۵- آیا بین میزان استفاده از اینترنت با سطوح مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؟ نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در جواب سوال اول بین میزان مهارت استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد. در جواب سوال دوم بین مکان و میزان استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجوددارد. در جواب سوال سوم بین قابلیت و پتانسیل اینترنت به عنوان حوزه عمومی با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. در جواب سوال چهارم بین کیفیت و منابع اطلاعات اجتماعی با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجوددارد. در جواب سوال پنجم بین میزان استفاده از اینترنت با سطوح مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. در مجموع یافته ها نشان می دهد بین اینترنت و مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد