سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا میرزایی فیض آبادی – دانشگاه فردوسی مشهد
علی غنائی چمن آباد – دانشگاه فردوسی مشهد
نجمه طاهری – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اختلال بدشکلی بدن با یک نقص خیالی درظاهر شخص مشخص میشود پژوهش حاضررابطه بیننگرانی ازتصویربدنی نگرشهای ناکارامد و نمرات زنانگی و مردانگی درافرادی که عمل زیبایی انجام داده اند و مقایسه آن با جامعه عادی بود پژوهش ازنوع همبستگی بود جامعه اماری شامل ۱۳۲نفر دانشجویان زندانشگاه فردوسی دردوگروه عمل کرده و کنترل که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند بود دراین پژوهش ازپرسشنامه های نگرانی تصویربدنی نقش جنسیتی بم و مقیاس نگرشهای ناکارامد استفاده شد برای تحلیل داده ها ازروش ضریب همبستگی پیرسون تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چندمتغیره مانوا استفاده شد بین نگرانی ازتصویر بدنی و نگرشهای ناکارامد و نمرات زنانگی دربین افراد گروه عمل کرده رابطه معنادار مثبت وجود داشت متغیر نگرشهای ناکارامد و زنانگی پیش بینی کننده ی نگرانی ازتصویربدنی بودند بین نگرانی ازتصویر بدنی و نمرات زنانگی و مردانگی دردوگروه افراد عمل کرده و عمل نکرده تفاوت معنادار مشاهده شد