سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محبوبه قویدل حیدری – کارشناس ارشد روانشناسی تربیت ، مشاور هسته ی مشاوره ی ناحیه ۲ آموزش و پرو
یحیی کاظمی – دکترای علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهرا نیک منش – دکتری روانشناسی
فاطمه آذرخرداد – کارشناسی ارشد

چکیده:

ایران همانند تمامی کشورها، تحت تاثیر عوامل متعدد توسعه ای و اجتماعی پیچیده ای است که نوجوانان را در معرض خطرات ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی قرار م یدهد؛ انتقال فرهنگ و اندیشه های غربی به کشورهای اسلامی، فرهنگ اینجوامع را در معرض تغییر ارزش ها و الگوهای رفتاری قرار داده است به طوری که این کشورها را با آسیب ها و معضلات بسیاری به ویژه در شهرهای مرزی مواجه نموده، حل این معضلات درگرو شناسایی ابعاد مسأله، کسب آمار، اطلاعات دقیق وبررسی علل می باشد. در این زمینه، بررسی رفتارهای جنسی و رسانه های جنسی ضروری به نظر می رسد. لذا هرگونه برنامه ریزی برای توسعه استراتژیهای مناسب جهت پاسخ به نیازهای این گروه، مستلزم بررسی وضعیت موجود این گروه می باشد. هدف این مطالعه بررسی رابطه رفتارهای جنسی نوجوانان ۱۶-۱۴زاهدانی با رسانه ها است. این تحقیق در سال ۱۳۸۹ بر روی تعداد ۳۶۸ نوجوان ( ۱۶۵ دختر ۱۹۵ پسر) ۱۴ تا ۱۶ ساله شهر زاهدان، با استفاده از پرسشنامه های محققساخته ی رفتار های جنسی و رسانه های ارتباطی(اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) انجام شد، روش نمونه گیری از نوع تصادفی خوشه ای است. نتایج بدست آمده براساس روشهای آماری مانند، تحلیل واریانس وآزمون کروسکال والیس بدست آمد. پس از تکمیل پرسشنامه ها و گرد آوری اطلاعات لازم، داده های پژوهش از طریق آمار استنباطی با استفاده از برنامه آماریspss تحلیل گردید.