سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزاد پور غلامی – کارشناس ارشد علوم تربیتی_عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور فراشبند فارس
رضا فراشبندی – کارشناس ارشد تعلیم و تربیت اسلامی
هوشنگ زارعی – کارشناس ارشد علوم اجتماعی
یونس فاتحی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:

این پژوهش یک پژوهش بنیادی است که هدف آن شنخت رابطه ی بین دینداری و کنترل خشم و ذهنیت دینی جوانان و انواع تفاسیر آنها از دین میباشد باتوجه به اینکه جامعه ی ما جامعه دینی است و شناخت دینداری و رابطه آن با جنبه های مختلف زندگی ازجمله خشم ازلحاظ آسیب شناسی حائز اهمیت است این تحقیق میتواند درکمک به جوانان موثرباشد جامعه مورد نظر دختران و پسران مقطع پیش دانشگاهی شهرستان فراشبند فارس است نمونه ی پژوهش شامل ۱۰۰ نفر دانش آموز پیش دانشگاهی ۵۰نفر دبیرستان دخترانه و ۵۰نفردبیرستان پسرانه بوده که بروش تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش عبارتنداز : پرسشنامه دینداری که جمعا شامل ۲۶سوال است پرسشنامه کنترل خشم که شامل ۲۵سوال است اطلاعات و داده های بدست آمده بوسیله روش آمارتوصیفی ضریب همبستگی و … مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت