سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید سلطانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
حسن قلاوندی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
بهناز مهاجران – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

ضرورت امروزی جامعه ما، داشتن نیروی انسانی توانمند است، تا به بهترین شکل بتواند از این سرمایه برای کارآفرینی استفاده نماید، و آن فرایندی است که در آن محصولات با فرایندهای نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک جامعه به ظهور می رسند، به عبارتی، فعالیتهای کارآفرینانه فعالیتهایی هستند که از منابع و حمایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخودار می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین توانمند سازی وکارآفرینی سازمانی در میان دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی علم و فن شهر ارومیه اجرا شد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بوده. ۱۱۰ نفر از دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی بطور تصادفی انتخاب شدند. از این رو از دو پرسشنامه توانمند سازی بر اساس مولفه های شناختی توماس و ولتهوس ( ۱۹۹۰ ) و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی استفاده گردید. برای سنجش میزان پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه ۲۵ نفری، پرسشنامه توانمند سازی برابر با α=% ۸۶ بدست آمد و پرسشنامه کارآفرینی برابر با α=% ۸۹ بدست آمد. دادهای تحقیق پس از جمع آوری براساس سوالات تحقیق و با استفاده از روش همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد رابطه معنی داری بین مولفه های توانمند سازی با کارآفرینی و تاثیر بسیار قوی بر کارآفرینی دارند.و نیز مشخص گردید که در دانشگاه ابعاد احساس استقلال و احساس اعتماد از بین مولفه های توانمند سازی بهترین پیش بینی کننده های کارآفرینی سازمانی هستند.