بام شیبدار در راستای شاخصه زیست محیطی توسعه پایدار :

بام شیبدار که بیشتر برای مناطق پرباران ایران مورد استفاده قرارمی گرفته است به علت بارندگی فراوان به ساختاری نیاز داشته که بتواند آب را هدایت کند. در مناطق معتدل و مرطوب استفاده از سقف های شیب دار سبب می شود علاوه بر هدایت آب باران ، فضایی را مابین فضای قسمت داخلی و سطح خارجی بام به وجود آید که این فضا به عنوان حائلی بین هوای داخل و خارج ساختمان محسوب می شود[٨] . به طور کلی مصالح مورد استفاده در بام شیبدار در گذشته به سه بخش تقسیم می شده است [١٠] .

١-  گالی پوش خانه :این سقف یکی از متداولترین پوشش های مورد استفاده در اقلیم پرباران می باشد که از گالیها و یا ساقه های برنج به وجود می آیند لازم به ذکراست که لایه های موجود در این نوع سقف عایق حرارتی و صوت مناسبی می باشند. از دیگر مزایای این سقف آن است که ارزان بوده و به وفور یافت می شود و نیز اجرای آن ساده بوده و نیاز به تخصص خاصی ندارد.

٢-  لته سر: که از زگالها ، تخته لتها ساخته شده و روی آن برای محافظت در برابر باد از قلوه سنگ استفاده می شود.این سقف نیز به لحاظ هزینه مرقون به صرفه بوده اما به لحاظ نامطمئن بودن زیاد متداول نیست .

٣-  سفالی خانه : پوشش سفال جهت ابنیه مهم و پایدار مانند مساجد ، مقابر ، ابنیه دولتی ، خانه خوانین و حمامها مورد استفاده قرار می گرفته است . این مصالح نیز به لحاظ ماهیت طبیعی بوده اما به خاطر فرایندی که طی میشده به لحاظ تولید و تخصص کمی گران تر بوده است [١٠] .

١- (به لهجه گیلکی) در کتاب ابنیه های سنتی از چهار مصالح نام برده شده که عبارتند از : گالی پوش خانه ، لته سر ،سفالی خانه و سیمکاخانه می  باشد که سیمکاخانه مصالح تقریبا جدیدی بوده که در این قسمت بدان اشاره نشده است .[١٠]

لازم به ذکر است که مصالح مورد استفاده دربام همه اقلیم ها ،علاوه بر شاخصه زیست محیطی ، با دیگر شاخصه های اجتماعی و اقتصادی نیز همگاه بوده که در ادامه بدانها اشاره می شود.