سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیروس احمدی – استادیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
سعید کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین زنان در جامعه شهری ایران پرداخته است روش تحقیق پیمایش است جامعه آماری زنان ۳۰-۱۵ ساله شهر جهرم هستند که ۳۳۶ نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند ابزار تحقیق پرسشنامه ای مشتمل بر دو مقیاس نگرش به مشارکت ورزشی و اعتماد اجتماعی می باشدکه جهت تعیین اعتبار آن از روش اعتبار سازه به کمک تکنیک تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی از شیوه ی هماهنگ درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شده است نتایج توصیفی پژوهش بیانگر آن است که نگرش زنان به مشارکت ورزشی در سطح پایینی است اما نتایج تحلیلی پژوهش نشان داد که اعتماد اجتماعی بر نگرش زنان به مشارکت ورزشی تاثیر دارد. در بین متغیرهای جمعیتی فقط بین سن، تاهل و تحصیلات با نگرش زنان به مشارکت ورزشی رابطه ی معنادار وجود دارد.