سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا کاملی پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران. مدرس دانشگاه
محمد ملکی پویا – معاون آموزشی- دانشجویی واحد کمیجان و عضو ه یئت علمی دانشگاه آزاد اسلام
معصومه فغفوری آذر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
علی اکبر بررودی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اراک، مدرس د

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه استقامت عضلات تنه با کمردرد مزمن و مقایسه آنها در زنان سالم و مبتلا به کمردرد مزمنبوده است شاید بتوان گفت کمردرد بعد از سرما خوردگی شایع ترین بیماری در انسان است؛ و درصد بالایی از اقشار مختلف جامعهاز آن رنج میبرند. این پژوهش از نوع توصیفی میدانی و مقایسه ای است. شامل ۱۶ زن مبتلا به کمردرد مزمن و ۲۴ زن سالم با دامنهسنی ۲۵ تا ۵۵ ساله کارمند غیرورزشکار دانشگاه تهران میباشد؛ که، از طریق پرسشنامه انتخاب شدند. استقامت عضلات بازکننده تنهبا تست بایرینگ سورنسن، استقامت عضلات خمکننده تنه با تست استقامت خمکننده تنه مکگیل، میزان ناتوانی افراد مبتلا بهکمردرد مزمن با پرسشنامههای استاندارد اسوستری و کبک و شدت درد با مقیاس عینی درد ارزیابی شد و اطلاعات حاصل، از طریق آزمون t مستقل و آزمون ضریب همبستگی پیرسون، در سطح معنا داری (α=۰/۰۱). در محیط نرم افزاری SPSS (نسخه ۱۶) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روابط بین متغیرهای استقامت ایزومتریکی عضلات تنه با کمردرد مزمن از طریق ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان استقامت عضلات خمکننده تنه با کمردردمزمن رابطه معناداری وجود ندارد (P>0/01)، اما بین میزان استقامت ایزومتریکی عضلات بازکننده تنه با کمردردمزمن رابطه معناداری وجود دارد (P<0/01). مقایسه متغیرهای استقامت ایزومتریکی عضلات تنه از طریق آزمون t مستقل نیز، نشان داد که بین میزان استقامت عضلات خمکننده تنه هر دو گروه، تفاوت معناداری وجود ندارد (P>0/01)، در حالی که میزان استقامت عضلات بازکننده تنه افراد مبتلا به کمردردمزمن، نسبت به افراد سالم به طور معناداری پائین تر می باشد (P<0/01). یافتههای پژوهش، بیانگر این مطلب است که مهمترین و مؤثرترین عامل عضلانی اثرگذار در ایجاد کمردرد مزمن، تشدید و برگشتپذیری آن، کاهش استقامت عضلات بازکننده تنه و خستگی زودرس این عضلات میباشد که می تواند رخداد کمردرد در آینده را پیشگویی نماید؛ درحالیکه، استقامت عضلات خم کننده تنه ارزش پیشآگهی در مورد کمردردهای افراد را ندارد. پس، بهتر است که در برنامههای ورزشدرمانی به منظور درمان کمردرد افراد مبتلا به کمردرد مزمن، استقامت عضلات بازکننده تنه را تقویت نمود.