سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی زیودار – دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

زنان حدود نیمی از جمعیت کشور و بخش قابل توجهی از جمعیت فعال اقتصادی را به خود اختصاص می دهند. با این حال، مهیا نبودن امکانات لازم برای پرورش ایده های خلاق این قشر از یک سو و فقدان زیر ساختهای فرهنگی و مدیریتی اثر بخش جهت بهره برداری از نیروهای بالقوه انان از سوی دیگر، شرایط را برای استفاده مناسب از این ظرفیت عظیم فراهم نمی سازد. در این میان، کارآفرینی ساز و کاری است که می تواند برای برون رفت از این معضل موثر واقع شود. یکی از شاخص های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی شرکتی می باشد که بدون شک شهم چشمگیری رد توفیق و تعالی سازمانها دارد. از سویی دیگر، اثرات مستقیم و مثبت گرایش به کارآفرینی شرکتی در سازمان بر رضایت شغلی نیروی انسانی به اثبات رسیده است و به نظر می رسد عنایت ویژه به توسعه مولفه های کارآفرینی و علاوه بر آن، بسط و گسترش فرهنگ کارآفرینی بتواند به شکلی متمایز، راهکار مناسبی در حل مسئله رضایت شغلی تنزل یافته زنان باشد. لذا اهتمام این مقاله سنجش میزان همبستگی میان « گرایش به کارآفرینی شرکتی» نمایندگی های فروش حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران و «رضایت شغلی» کارکنان زن این نمایندگی ها که بخش اعظم نیروی انسانی این نمایندگی ها را تشکیل میدهند می باشد.«ساختار منعطف» ، «جو سازمانی اثر بخش» ، « فرهنگ پشتیبان و محرک خلاقیت و نوآوری» و «قابلیت و انگیزش فردی کارکنان» به عنوان ابعاد گرایش به کارآفرینی شرکتی می باشند و همبستگی هر یک از این مولفه های با رضایت شغلی کارکنان زن اندازه گیری می گردد. نتایج تحلیل های انجام شده بر داده های گردآوری شده از نمونه آماری پژوهش، متشکل از کارکنان نمایندگی های فروش حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران در یک دسته بندی کلی مشخص می سازد که گرایش به کارآفرینی شرکتی دارای همبستگی مثبت و معناداری با رضایت شغلی می باشد. در پایان، به نتیجه گیری از دستاوردهای حاصل از این پژوهش پرداخته شده و پیشنهادات علمی مفیدی جهت بکارگیری مفهوم کارآفرینی در صنعت بیمه، دیگر صنایع مشابه کشور و پژوهش های آتی ارائه گردیده است.