سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین احمدیان – کارشناس ارشد روانشناسی
کاوه عطایی اعظم –

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه گرایش به معنویت و سلامت عمومی با فرسودگی شغلی در کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمان در سال ۱۳۹۲ انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی کارمندان شاغل در جمعیت هلال احمر استان کرمان در سال ۱۳۹۲ می باشند که بر اساس آخرین آمار تعداد آنها ۲۶۴ نفر می باشد و نمونه ای مشتمل بر ۵۶۰ نفر کارمند انتخاب شد. و از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین متغیرها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین گرایش به معنویت با علائم جسمانی کارکنان جمعیت هلال احمر رابطه معناداری وجود ندارد . بین گرایش به معنویت با اضطراب و اختلال در خواب کارکنان جمعیت هلال احمر رابطه معناداری وجود ندارد . بین گرایش به معنویت با اختلال در کارکرد اجتماعی کارکنان جمعیت هلال احمر رابطه معناداری وجود دارد . بین گرایش به معنویت با علائم افسردگی در کارکنان جمعیت هلال احمر رابطه معناداری وجود دارد . بین گرایش به معنویت با خستگی عاطفی در کارکنان جمعیت هلال احمر رابطه معناداری وجود ندارد . بین گرایش به معنویت با عملکرد شخصی در کارکنان جمعیت هلال احمر رابطه معناداری وجود دارد و در آخر محدودیتها و پیشنهادهایی ارائه گردید