سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیرا رحمانی جوانمرد –

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان می باشد. جامعه آماری تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی ( ۸۰۰۰ نفر) که در سال ۱۳۹۰ در شهر اردبیل مشغول تحصیل بودند. نمونه شامل ۱۱۰ نفر از افراد جامعه که به روش تصادفی خوشه ای سهمیه ای از جامعه انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو، پرسشنامه کمال گرایی تری – شورت بود. نتایج پژوهش نشان داد که کمال گرایی منفی به طور مثبت و معنی دار و کمال گرایی مثبت به طور منفی و معنی دار با فرسودگی تحصیلی ارتباط دارد.