سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حمید سینا – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

این مقاله به منظور بررسی رابطه بین کاربرد مدیریت دانش مدیران و رضایت شغلی معلمان انجام شد همچنین این تحقیق قصد داشت مشخص کند که آیا کاربرد مدیریت دانش و رضایت شغلی معلمان برحسب جنسیت تخصص تجربه حرفه ای و تحت نظارت دوره تحصیلی آنان متفاوت است یا خیر؟ روش تحقیق از نوع زمینه یابی همبستگی است ابزار مورد استفاده در این تحقیق دارای دو پرسشنامه است که پرسشنامه اول آن مقیاسی است که به منظور سنجش کاربرد مدیریت دانش مدیران بکارگرفته شد و پرسشنامه دوم آن مقیاسی که رضایت شغلی معلمان را مورد سنجش قرار داده است روایی و پایایی هر دو مقیاس به ترتیب توسط کاظم زاده ۱۳۸۵ و مرادی حمزه خانی ۱۳۸۱ به اجرا گذاشته شده است جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معلمان ناحیه ۲ شهر شیراز بود که نمونه آماری انتخاب شده شامل ۳۵۱ مدیر و معلم ۳۱ مدیر و ۳۲۰ معلم آموزشگاههای ناحیه دو شهر شیراز بود.