سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیما کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
یحیی محمدی – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی
علی کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
تکتم کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

زمینه و هدف: کسب و کارهای کوچک بهترین مامن برای فعالیت های کارآفرینانه است. از جمله راه های توسعه اقتصادی متوسل شدن به کارآفرینی از طریق شرکت های کوچک است با مشخصات مربوط به خود نقش اساسی در اقتصاد کشورها بر عهده دارد از طرفی کارآفرینی به دست نیروی انسانی سازمان صورت می گیرد و یکی از موضوعاتی که همواره همراه انسان بوده و است بحث عدالت سازمانی (عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، عدالیت تعاملی) است. بر این اساس هدف محقق بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی با عدالت سازمانی در شرکتهای کوچک در استان خراسان جنوبی می باشد. روش: تحقیق موجود بر اساس هدف کاربردی و با توجه به ماهیت توصیفی همبستگی می باشد. جامعه مورد بررسی تمام نیروی انسانی شرکت های کوچک در استان خراسان جنوبی وبدند، نمونه مورد بررسی بر اساس جدول مورگان ۲۱۵ نفر تعیین و با توجه به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی و کارآفرینی سازمانی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی ( میانه، میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، نمودار) و از آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که بین کارآفرینی نیروی انسانی با ابعاد مختلف عدالت سازمانی (عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، عدالت تعاملی) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد هر چه عدالت سازمانی در شرکت های کوچک بیشتر باشد کارآفرینی سازمانی بیشتر خواهد بود. بر این اساس توصیه می شود در شرکت های کوچک انواع عدالت (عدالت رویه ای، عدالت توزیعی؛ عدالت تعاملی) به نحو احسن انجام می گیرد تا نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی سازمانی بیشتر شود.