سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس علوی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
الهام خواجه زاده – مدرس آموزشکده فنی حرفه ای دختران نی ریز

چکیده:

دراین پژوهش هدف اصلی بررسی رابطه پویا میان سرمایه انسانی صادرات و رشد اقتصادی و کمک به وضعیت اقصتادی جامعه با استفاده ازنتایج تحقیق می باشد بدین منظور بررسی روابط متقابل این متغیرها از داده های سری زمانی سالهای ۸۵-۴۵ و با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری با وقفه های گسترده ARDL و با استفاده ازمکانیسم تصحیح خطا ECM رابطه کوتاه مدت براورد می شود و درراه تحقق اهداف ازنرم افزار Microfit (4.0) Eviews جهت بررسی استفاده شده است دراین راستا جهت بررسی روابط میان متغیرهای مورد نظر درراه تحقق اهداف از روش کتابخانه ای و با استفاده از اطلاعات و آمارهای سری زمانی سالهای ۱۳۲۹لغایت ۸۸ از گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی مرکز آمار ایران و آمار بازرگانی خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است