سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مینو سادات بشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه مدیریت بازرگا
مهدی فدایی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه مدیریت صنعتی
ابراهیم فلاح باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه مدیریت بازرگا

چکیده:

کارآفرینی یکی از عوامل تاثیر گذار بر توسعه و اهداف مهم سازمان است که باعث ایجاد تحول و رشد و بهره وری در سازمان می گردد. کارآفرینی را فزایند خلق هر چیزی با ارزش، با صرف وقت و تلاش با فرض همراه داشتن خطرات مالی، روحی و اجتماعی و به دست آوردن پاراش مالی و رضایت فردی و استقلالی که از آن ناشی می شود تعریف کرده اند. حرکت از جامعه صنعتی به سوی جامعه دانشی به وسیله رشد سریع دارایی های نامشهود و فعالیت های اجتماعی نسبت به منابع مشهود، کاملا مشخص است، بنابرانی یازم است که سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از اشکال سرمایه های طبقه بندی شده توسط بانک جهانی از یک سو، و کارآفرینی سازمانی به عنوان موفقیت و دستیابی به اهداف از سوی دیگر مورد توجه قرار گیرد. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در شبکه بانکی (مطالعه موردی بانکهای خصوصی و دولتی استان گیلان) می باشد. برای اندازه گیری کارآفرینی سازمانی از ۲۲ مولفه و جهت اندازه گیری سرمایه اجتماعی از ۱۷ گویه، پرسشنامه ای مشتمل بر ۳۹ سوال طراحی گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه ۱۳۵ می باشد. داده های حاصل توسط نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن می باشد. لذا توصیه می شود جهت افزایش کارآفرینی سازمانی زمینه های افزایش سطح سرمایه اجتماعی در بانکهای خصوصی و دولتی استان گیلان مورد توجه قرار گیرد.