سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پطرو سپهری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
مهدی مران جوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و محافظه کاری حسابداری در شرکتهی ایرانی است. از این رو محافظه کاری بعنوان متغییر وابسته و ویژگی های هیئت مدیره بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، ۴۹ شرکت طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ انتخاب گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و ویژگی های هیئت مدیره در کلیه شرکتهای مورد مطالعه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.