سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد قاسمی ارگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان
عذرا اعتمادی – استادیار دانشگاه اصفهان گروه مشاوره
امین زیلابی سندگانی – سندگانی دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

چکیده:

هدف: با گسترش میزان شاغل بودن مادران و تاثیرات این ویژگی ها بر روی رشد اجتماعی کودکان و اهمیت آن در آینده ی کودک وجامعه ؛ این پژوهش به مطالعه و بررسی این موضوعات پرداخته.بر این اساس هدف این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مادران شاغل و غیر شاغل با رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر شهر اصفهان بود. روش و ابزار پژوهش: روش این پژوهش ازنوع همبستگی بود. و جامعه آماری آن کودکان پیش دبستانی دختر ۴تا ۶ساله ومادران آ نها (شاغل و غیر شاغل )در شهر اصفهان بود. حجم نمونه ۶۰ و ابزاراندازه گیری پزوهش ،پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیت و رشداجتماعی واینلند بود. سپس اطلاعات پژوهش با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و ضریب همبستگی پیرسون،ضریب رگرسیون و آزمون تی مستقل تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میانگین رشد اجتماعی کودکان مادران شاغل بیشتر از مادران غیر شاغل بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد در ویژگی های شخصیتی برون گرایی، انعطاف پذیری و با وجدان بودن بین ویژگی های شخصیتی مادران شاغل وغیر شاغل تفاوت معنا دار وجود دارد. اما در ویژگی های شخصیتی روان رنجوری و دلپذیر بودن تفاوت معنا دار بین وجود ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد در ویژگی های شخصیتی برون گرایی، انعطاف پذیری و با وجدان بودن بین ویژگی های شخصیتی مادران شاغل وغیر شاغل تفاوت وجود دارد. بدین معنا که تفاوت معنا داری بین این ویژگی ها ورشد اجتماعی کودکان وجود دارد. اما در ویژگی های شخصیتی روان رنجوری و دلپذیر بودن تایید نمی گردد بدین معنا که تفاوت معنا داری بین این ویژگی ها و رشداجتماعی کودکان وجود ندارد.با توجه به شاغل بودن والد و سطح تحصیلات و رشد اجتماعی که در خانواده های فرزندان با مادران شاغل وجود دارد این زمینه را برای کودکان نیز فراهم می آورد.