سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شجاع حیدری – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گرو
محمدرضا جلیلوند – دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
مهدی محمدی – دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

چکیده:

پیشرفت روز افزون ابعاد مختلف جامعه بشری در گرو خلق اندیشه های جدید و روشهای نو در نظام آموزش و پرورش است و مدیریت خلاق و مبتکر در سطوح مختلف آموزشی در این پیشرفت و تحول عظیم نقش کلیدی و تعیین کننده دارد. به کار گماری مدیران خلاق مبتکر در گرو درک شخصیت و آگاهی از تعاملات رفتاری در نظام آموزشی و پرورش است. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و گرایش به خلاقیت و گرایش به خلاقیت صورت گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس ناحیه یک شهر کرمان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ برابر با ۲۲۹ مدیر در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها از دو نوع پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیزینگ و خلاقیت رندسیپ استفاده شد. فرضیه های تحقیق با در نظر گرفتن ۴ بعد شخصیت (درون گرایی، برون گرایی، روان رنجور، پایدار هیجانی) و خصوصیات مدیران حوزه مدیریتی، سابقه کار، میزان تحصیلات مطرح و بررسی شد و میزان خلاقیت مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل داده ها بااستفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، اسپیرمن، و کندال انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت رابطه معین داری وجود ندارد.