سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فهیمه ابراهیم آبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ن
حبیب اله دعایی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است که با هدف بررسی رابطه بین شخصیت و فرسودگی شغلی انجام شده است. بدین منظور، تعداد ۱۱۳نفر از کارکنان شرکت الکترواستیل از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه مسلچ و پرسشنامه شخصیتی نئو اف اف آی برای ارزیابی فرسودگیشغلی و ویژگی های شخصیتی اجرا شدند. داده های پژوهش با استفاده از شاخص های آماری (مانند تحلیل واریانس، ضرایب همبستگی، رگرسیون چند متغیره و آزمون خی دو) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی رابطه معناداریP<0/046وجود دارد.نتایج همچنین بیانگر این بود که بین وظیفه شناسی،(P =0/000برون گرایی،(P =0/000ثبات احساسی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری(P =0/034وجود دارد، اما بین سازگاریP>0/050و آمادگی تجربه کردن با فرسودگی شغلی رابطه معناداری(P>0/050یافت نشد.