سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

زهرا علی مدد – مشاور مدارس استان ایلام
نعمت قاسمی – رییس گروه تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
جواد کرم خانی – کارشناس ارشد پژوهشگری
داراب جلیلیان – کارشناس گروه تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری در دانشجویان دانشگاه پیام نور- واحد سرابله انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد سرابله تشکیل داده اند و از میان آنان تعداد ۲۳۰ دانشجوی دختر و پسر ( ۱۳۰ دانشجوی دختر و ۱۰۰ دانشجوی پسر) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت و پرسشنامه سبک یادگیری می باشند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش، ابتدا با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی، اطلاعات توصیفی آزمودنیها، اعم از میانگین و انحراف معیار مشخص گردید؛ در مرحله بعد از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه به روش متوالی همزمان، استفاده شد.نتایج تحلیل نشان داد ویژگی های شخصیتی روان نژندی، گشودگی در مقابل تجربه و توافق پذیری به صورت مثبت و معناداری سبک یادگیری تجربه عینی را پیش بینی می کنند؛ ویژگی شخصیتی روان نژندی بصورت منفی و معنادار و ویژگی گشودگی در مقابل تجربه به صورت مثبت و معناداری سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی را پیش بینی می کنند.