سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا علی مدد – مشاور مدارس استان ایلام
جواد کرم خانی – کارشناسی ارشد پژوهشگری
نعمت قاسمی – رییس گروه تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
داراب جلیلیان – کارشناس گروه تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی در زنان شاغل بخش دولتی شهرستان ایلام انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان شاغل در بخش دولتی شهرستان ایلام تشکیل دادند که از این میان ۱۲۰ نفر با روش نمونه گیری طبقه ای مورد آزمون قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت NEO و پرسشنامه رضایت زناشویی اینتریچ بودند. داده های مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل رگرسون چندگانه(بصورت همزمان) مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان پنج ویژگی شخصیتی مورد مطالعه (وجدانی بودن، توافق پذیری، روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی در برابر تجربه) سه ویژگی توافق پذیری، وظیفه مداری و روان رنجورخویی با رضایت زناشویی رابطه معناداری داشتند که رابطه ویژگیهای توافق پذیری و وظیفه مداری بصورت مثبت و رابطه روان رنجورخویی بصورت منفی می باشد.