سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

طاهره آقاباباپور دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی دانشگاه اصفهان و نوی
علی نصراصفهانی – استادیارگروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هویت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان در دانشگاه اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری ۸۳۰ نفر از کارکنان دانشگاه بوده که از این تعداد ۱۳۰ نفر به روشنمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هویت سازمانی با ۱۸ سؤال و پرسشنامه سکوت سازمانی کارکنان با ۱۷ سؤال بود. به منظور تحلیل استنباطی دادههای به دست آمده از روشهای آماری ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون استفاده شد. با آزمون نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به میزان رابطه معنادار دو شاخص اصلی پرداخته شد که۰/۷۳به دست آمد، با مثبت بودن این مقدار میتوان گفت همبستگی مثبت و معناداری بین هویت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان وجود دارد. به همین ترتیب مقادیر ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه معنادار بین هویت سازمانی و هر یک از مؤلفه های آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان محاسبه شد که مثبت بودن این مقادیر نشان داد، این روابط مستقیم است و همبستگی مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی کاری کارکنان و هر یک از این مؤلفه ها وجود دارد. به این معنا که هر چه میزان کیفیت زندگی کاریکارکنان بیشتر باشد، مقدار این مؤلفه ها در جامعه مورد بررسی افزایش مییابد. بنابر نتایج حاصله با استفاده از ضریب رگرسیون، کیفیت زندگی کاری کارکنان می تواند مؤلفه های عضویت، وفاداری و شباهت را تحت تأثیر قرار دهد