سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محبوبه شمس الدینی – کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مهوش رقیبی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف ازمطالعه حاضربررسی رابطه هوش هیجانی با نوآوری مدیران آموزشی است روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران سازمان اموزش وپرورش و ناحیه ۱و۲ شهرزاهدان می باشند تعداد نمونه با تعداد جامعه برابر بود که برابر با ۶۲نفر بودند برا یجمع آوری اطلاعات ازدو پرسشنامه هوش هیجانی و نواوری سازمانی استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد نتایج بدست آمده نشان میدهد که بین هوش هیجانی با نوآوری (r=0/250 مدیران اموزشی رابطه معنادارومثبتی وجود دارد یعنی با افزایش هوش هیجانی نوآوری افزایش می یابد.