سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسام احمدیان – دبیر آموزش و پرورش
مریم اکبری – عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

مقدمه:پژوهش حاضر با هدف رابطه هوش هیجانی و عوامل پنج گانه شخصیت انجام شده است. روش: پژوهش حاضر پژوهشی از نوع همبستگی میباشد و بدین منظور ۲۰۰ نفر(دختر= ۱۰۰ ،پسر= ۱۰۰ )از بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان کامیاران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .آزمودنی ها جهت اندازه گیری هوش هیجانی و عوامل پنجگانه شخصیت شات EIS و سیاهه شخصیت گلدبرگ IPIP پاسخ دادند.داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد هوش هیجانی با برونگردی ،گشودگی به تجربه، سازش یافتگی و وظیفه شناسی رابطه مثبت و در مقابل با نوروز گرایی رابطه منفی دارد . از سوی دیگر بررسی مقایسه ای هوش هیجانی دختران وپسران نیز نشان داد که سطح هوش هیجانی دختران نسبت به پسران بالاتر است نتیجه گیری: هوش هیجانی بخشی از سازه شخضیت است و شخصیت بستر عملکرد هوش هیجانی ،بنابراین هوش هیجانی همواره باید به عنوان بخشی از نظام گسترده تر شخصیت مورد مطالعه قرار گیرد.