سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سودابه بساک نژاد – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید مران، اهواز ،دانشگاه شهید چمرا
فرزانه هومن – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
راحیل پورابوالقاسمی – ک ارشناس ارشد روانشناسی عمومی
ساجده حمیدیان – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

هوش هیجانی یکی از متغیر های روانشناختی در درک رابطه بین تفکر و عاطفه است. یافته های تحقیقی مختلف نشان می دهند کههوش هیجانی به دو دسته قابلیت فردی (شامل کارامدی ،کفایت وصلاحیت های فردی) و قابلیت های اجتماعی(توانایی درک دیگران ومدیریت ارتباط با دیگران)تقسیم می شوند. بر این اساس هوش هیجانی تعامل سازگار بین هیجان و شناخت است که می تواند منجر به توانایی درک و هدایت هیجانات گردد. هوش هیجانی با عملکردهای روانشناختی مثل خوش بینی و روابط اجتماعی مثبت با دیگران مرتبط است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانیWHO) هوش هیجانی رابطه مثبتی با سلامت روان دارد و نقش میانجی بین سلامت روانشناختی و فشار روانی ایفا می کند. یافته های محققین نشان می دهند که هوش هیجانی با تندرستی وسلامت رابطه دارد بهطوری که هوش هیجانی بالا نقش میانجی در بروز رفتارهای بهداشتی مناسب و اجرا و توجه به سلامت عمومی دارد. درباره رابطه هوشهیجانی و سبک های حل مسأله با سلامت عمومی نیز یافته های گروهی از محققین نشان می دهد که هوش هیجانی از طریقسبک های حل مسأله سازنده بر سلامت عمومی افراد تأثیر می گذاردهدف از تحقیق کنونی بررسی رابطه ی هوش هیجانی و سلامت عمومی در دانشجویان رشته ی مامایی دانشگاه جندی شاپور اهواز می باشد.