سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فهیمه عسکری – کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مهوش رقیبی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف ازمطالعه حاضربررسی رابطه هوش هیجانیورهبری اثربخش است روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران متوسطه شهرکرمان می باشند جامعه نمونه این تحقیق با استفاده از جدول تعیین نمونه مورگان وکرجسی ۱۹۷۶ به تعداد ۸۵ براورد شده و با استفاده ازروش نمونه گیری متناسب با حجم ۴۱مدیرمردو۴۴ مدیرزن تعیین شده و بروش نمونه گیری تصادفی پرسشنامه ها توزیع شد ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه هوش هیجانی بارآن و پرسشنامه اثربخشی که محقق ساخته بود دراختیارمدیران قرارگرفت دراین تحقیق برای بررسی داده های پژوهش و تحلیل و استنتاج یافته ها ازروش امار استنباطی با استفاده ازنرم افزار SPSS استفاده شد نتایج همچنین نشان داد رابطه ای بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری با ویژگیهای دموگرافیکی وجود ندارد.