سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه یزدانشناس – دانشگاه شهیدچمران اهواز
امید مهنی –
سجاد کاظمی –

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران و تعهدسازمانی معلمان مدارس می باشد روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدارس سطح شهراهواز بود که با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی تعداد ۴۸مدرسه درمقاطع مختلف تحصیلی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند برای گردآوری داده ها پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینک دربین مدیران مدارس منتخب و پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر دربین ۱۹۲ نفرازمعلمان مدارس منتخب و توزیع شد پایایی این پرسشنامه ها به ترتیب ۰/۹۰ و ۰/۷۶ محاسبه گردید برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی مدیران و تعهدسازمانی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد