سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود مرادی – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی- استاد مشاور
علی رضایی شریف – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
داود قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات اموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی باپیوند با مدرسه است. روش :دریک بررسی مقطعی بمونه ای متشکل از ۲۶۰ دانش اموزکه ۱۸۵ پسر ۷۵ دختر مقطع متوسطه که از طریق ۲ پرشنامه هوش هیجانی و پیوند با مدرسه اجرا شد برای تجزیه وتحلبل از نرم اقزار(اس پی اس اس) استقاده گردید وبا استقاده از ازمون کالموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن داده ها و برای تحلیل فرضیه های تحقیق از ضریب همبستکی پیرسون وازمون رگرسیون خطی ساده مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: هوش هیجانی رابطه مثبت معتی داری باپیوند با مدرسه دارد همبستکی درو متغییر خطی ومثبت بوده یعنی با افزایش هوش هیجانی پیوند با مدرسه نیز افزایس میابد وبا لاعکس شدت همبستکی بین دو متغیر در سطح نسبتا قوی قرار دارد همچنین بین ۳ زیر موعلفه هوش هیجانی :مدیریت هیجا ن،ارزیابی هیجان وبهره برداری از هیجان ( ۱۶ درصد۱۵ درصدو ۱۵ درصد) با پیوند با مدرسه رابطه دارد همچنین نتایج نشان داد حدود ۰/۱۸ از واریانس پیوند با مدرسه توسط هوش وهیجانی تبیین میشود وهمچنین هوش هیجانی به عنوان قوی ترین متغیر ها برای پیوند با مدرسه میباشد واین نتایجبا نتایج پیشین نیز همخوانی دارد یعنی هر چه هوش هیجانی دانش اموزان بالاتر باشد به همان اندازه نیز از پیوند با مدرسهبیشتری نیز برخوردار خواهند بود. نتیجه گیری: در تبیین یافته فوق می توان گفت که هوش هیجانی عامل موثر و تعیین کننده در برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، موفقیت در شغل ، ارتباط با مدرسه و روابط بین شخصی و به طور کلی در کنش وری سلامتمی باشد.