سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عباس رحمتی – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، آموزش و
عزیزاله صابری – استادیار بخش روان شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید مرتضوی – فوق لیسانس تحقیقات آموزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه مهرابی فر – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی با خلاقیت و رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان بم در سال تحصیلی ۸۹ ۸۸انجام – شده است. پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل ۱۸۶ نفر از مدیران مدارس شهرستان بم (در سال تحصیلی ۱۳۸۹ ) هستند که نمونه پژوهش کل جامعه را دربرمی گرفت. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از سه پرسشنامه هوش هیجانی شوت، خلاقیت عابدی و رضایت شغلی هرزبرگ استفاده گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد هوش هیجانی با خلاقیت و رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنادار دارد و هوش هیجانی می تواند خلاقیت و رضایت شغلی را پیش بینی کند. همچنین مؤلفه های هوش هیجانی (خوش بینی/تنظیم هیجان، ارزیابی، مهارت های اجتماعی و کاربرد هیجان) به صورت دو به دو با متغیر خلاقیت و رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنی دار داشته و در میان این مؤلفه ها متغیر ارزیابی از هیجانات بیشترین رابطه را با متغیر خلاقیت و متغیر خوش بینی / تنظیم هیجان بیشترین رابطه را با متغیر رضایت شغلی دارد. سایر یافته های پژوهش نیز نشان داد میزان هوش هیجانی، خلاقیت و رضایت شغلی مدیران بر اساس عوامل خصیصه ای نظیر جنسیت، تاهل، سابقه خدمت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی تفاوت معنی داری ندارد. نتایج پژوهش، فرضیات پژوهش را تائید کرد. بنابراین جهت افزایش خلاقیت و رضایت شغلی مدیران باید به هوش هیجانی آنان توجه نمود.